EB 2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

EB 2 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
1. มีลักษณะคำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
        1.1   คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
        1.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่

2. มีกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
        2.1 การเผยแพร่แผยแผยการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามมาตรา 12
              1. แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
                   แผนเงินงบลงทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
              2. คำสั่งปิดประกาศ/ปลดประกาศ
              3. Flow งาน
                   แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค0405.4/ว322ลงวันที่ 24ส.ค. 2560
              4. บันทึกขออนุมัตินำแผนจัดซื้อจัดจ้างไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์
                   แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์/บอร์ดประชาสัมพันธ์
                   รูปภาพปริ้นสกรีนจากเว็บไซต์โรงพยาบาล
                   รูปภาพจากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

        2.2  การบันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ (รายงานในเว็ปไซต์โรงพยาบาล)
              1. แบบ สขร 1ประจำเดือน/6เดือน
                  ปรื้นสกรีนรายงานในเว็ปไซต์โรงพยาบาล
              2 . แบบ สขร 1ประจำเดือน/6เดือน
                   ปริ้นสกรีนรายงานเว็ปไซต์ สปสช.

        2.3  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็ฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
             1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 0217/ว3001ลงวันที่ 16ตุลาคม 2560
                    – แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 2แบบ วงเงินไม่เกิน 100,000บาท
                    – วงเงินเกิน 100,000บาท
              2. ประกาศโรงพยาบาลมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบ
              3. ประกาศสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบ
 
3. ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุมัติเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ตามแนวทาง2.1-2.3
           – บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
           – คำสั่งปิดประกาศ/ปลดประกาศ
           –  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
           – รูปภาพแสดงการเผยแพร่ รูปภาพ/ปริ้นสกรีน

           3.1 ประกาศเผยแพร่แผนประจำปี 2563
                บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็ปไซต์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
                แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็ปไซต์
                รูปภาพแสดงการเผยแพร่ รูปภาพ/ปริ้นสกรีน
                แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
                แผนเงินงบลงทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

          
            3.2 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ 0217/ว3001ลงวันที่ 16ตุลาคม 2560
                   – แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 2แบบ วงเงินไม่เกิน 100,000บาท
                   – วงเงินเกิน 100,000บาท
 
4. Print  screen

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *