EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

1. ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการป้องกัน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
 
 2. คำสั่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสร้างเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสมนการดำเนินการของภาครัฐ
 
3. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 
4. หนังสือแจ้งคู่มือแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
5. รายงานการประชุมการดำเนินงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 6. หนังสือรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 7. แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
 
8. Print Screen