นายแพทย์สิริชัย นามทรรศนีย์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์